Miljøtilladelse til ændring af dyreholdet på Sjoltevej 25, 4733 Tappernøje

Næstved Kommune har den 2.3.2020 meddelt miljøtilladelse til ændring af dyreholdet på Sjoltevej 25, 4733 Tappernøje.

02. mar 2020

Indhold

  Driftsfonden Marjatta har ansøgt om en miljøtilladelse til ændring af dyreholdet, herunder etablering af flytbare læskure på de nærliggende arealer. Der er ansøgt om produktionstilpasninger og ændring af gulvet i kostalden til dybstrøelse, samt etablering af læskure og hytter til svin, får, høns og heder, hvor en del af dyreholdet går ude i sommerhalvåret.

  Næstved Kommune har stillet vilkår til ændringerne og meddeler på baggrund heraf miljøtilladelse til de ansøgte ændringer.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 30.3.2020.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning.

  Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder er gebyret 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.