Miljøtilladelse til at udvide fasanproduktionen på Jenstrupvej 50

Kommunen har den 9.juni 2020 meddelt miljøtilladelse til at sæsonproduktionen af fasaner kan blive udvidet.

09. jun 2020

Indhold

  På ejendommen er der i forvejen sæsonproduktion med fasaner. Brdr. Pejtersen som driver fasanproduktionen ønsker nu at udvide med overvintrene fasanhønniker, fasanhøner og fasankokke. Den årlige produktion af fasankyllinger vil være omkring 35.000 kyllinger til udsætning.

  Læs afgørelsen om miljøtilladelse til fasanproduktionen på Jenstrupvej 50, 4700 Næsted her.

  Afgørelsen er truffet efter § 16b i husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 7. juli 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: landbrug@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)