Miljøtilladelse til udvidelse af ammekvægbesætningen på Knohammervej 3

Vi har den 2.juli 2020 meddelt miljøtilladelse til at udvide ammekvægproduktionen på Knohammervej 3, 4700 Næstved.

02. jul 2020

Udvidelsen vil bestå i at kostalden forlænges og produktionen ikke længere er begrænset til et antal kvæg, men et produktionsareal, når dyrene er på stald. Der bliver ikke foretaget andre ændringer af driften på ejendommen med denne miljøtilladelse. Læs afgørelsen på linket herunder:

Miljøtilladelse på Knohammervej 3, 4700 Næstved

Afgørelsen er meddelt efter §16b i husdyrbrugloven.

Klagevejledning

Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 30. juli 2020.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.