Miljøtilladelse til svineproduktionen på Lov Enghavevej 21, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 28. april 2020 meddelt miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Lov Enghavevej 21, 4700 Næstved.

28. apr 2020

Indhold

  Ejer af Lov Enghavevej 21 har ansøgt om mindre tilpasninger af produktionen af søer, smågrise og slagtesvin i de eksisterende stalde, ved at sostaldene tages ud af drift. Produktionsarealet vil således blive reduceret til 1080 m².

  Næstved Kommune har stillet vilkår til ændringerne af produktionen og meddeler på baggrund heraf miljøgodkendelse til de ansøgte ændringer.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 26. maj 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: landbrug@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)