Skip to main content

Miljøtilladelse til udvidelse af ridecenter på Askovvej 49

Næstved Kommune har den 18.2.2021 meddelt miljøtilladelse til udvidelse af ridecenteret på Askovvej 40, 4733 Tappernøje.

Indhold

  Ændringen på ejendommen skyldes at Askov Ridecenter v/Harriet Nielsen ønsker at udvide antallet af heste på ejendommen, samt at etablere en ny ridehal på ejendommen. Den eksisterende lade ændres til stald med bokse og i forlængelse af ridehallen etableres en ny lade, som en samlet bygning. Læs afgørelsen på linket herunder:
  Miljøtilladelse til Askovvej 49, 4733 Tappernøje

  Afgørelsen er meddelt efter §16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 18.3.2021.


  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk