Omlægning af en rørlagt del af Møllebækken

Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der skal foretages en omlægning/udskiftning af alle rør på en rørlagt delstrækning af det offentlige vandløb, Møllebækken.

20. jan 2020

Indhold

  Det drejer sig om i alt 1210 m fra vandløbsstation 260 m til station 1.470 m.

  Afgørelse om omlægning af Møllebækken

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø på vandloeb@naestved.dk


  Klagevejledning

  Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for den lovpligtige 4 ugers klagefrist. Klagefristen er den 19. februar 2020.
  Der klages via Klageportalen, som der findes et link til via Nævnenes Hus. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

  Der logges på, ligesom man plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende, jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)