Skip to main content

Oprettelse af et pumpelag ved Kilpevandløbet

Næstved Kommune meddeler tilladelse til at oprette et pumpelag ved Kilpevandløbet i forbindelse med etablering af Vådområde Syvhøje.

Indhold

  I forbindelse med etablering af Vådområde Syvhøje vil der blive oprettet et pumpelag på Kilpevandløbet. Pumpelaget oprettes for at undgå en påvirkning af ca. 21 ha lavtliggende dyrkningsarealer i oplandet til Saltø Å.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, dvs. at klagefristen er den 4. november 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Hvis du ønsker at klage over, hvem der skal yde bidrag til pumpelaget, eller fordelingen af antal parter, skal du klage til taksationsmyndighederne. Hvis du ønsker at klage over erstatningens størrelse, skal du ligeledes klage til taksationsmyndighederne. Klagefristen er 4 uger dvs. at klagefristen er den 4. november 2020.
  Sagen indbringes for taksationskommissionen af den erstatningssøgende ved skriftlig anmodning til kommissionens formand. Formanden er dommer Henning Larsen c/o Retten i Nykøbing Falster, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing Falster.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)