Slagger som bundsikring under stald på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg

Næstved Kommune har accepteret at der anvendes affaldsforbrændingsslagger som bundsikring ved opførelse af ny stald på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg.

17. jun 2020

Indhold

  Vi accepterer hermed anvendelsen af affaldsforbrændingsslagger i kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen, som bundsikring under staldbygning på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg, matr. 1 Helleruphus, Gunderslev.

  Affaldsforbrændingsslaggerne kan anvendes til bundsikring under ny staldbygning på 2905 m2, med et lag på op til 1,85 meter, gennemsnit 1,60 meter svarende til ca. 4700 m3 og ca. 8.500 tons affaldsforbrændingsslagge.

  Læs afgørelsen her.

  Klagevejledning

  Kommunens vilkår om håndtering af affaldsforbrændingsslaggen (efter restproduktbekendtgørelsens §16 stk. 4) kan i henhold til restproduktbekendtgørelsens §19 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  En eventuel klage, skal stiles til klagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen senest den 15. juli 2020.

  Bek. Nr. 1672 af 15/12/2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)