Tilladelse til at etablere et UV-anlæg på Gelsted Vandværk

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til at Gelsted Vandværk kan etablere et UV-anlæg i forbindelse med renovering.

18. feb 2020

Indhold

  Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens § 21 til at etablere UV-anlæg i forbindelse med renovering, rengøring og desinfektion af vandværkets rentvandstanke.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort jf. vandforsyningsloven § 77.

  Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et klagegebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

  Ønsker du/I at klage over afgørelsen, skal det ske på www.naevneneshus.dk, som er en digital selvbetjeningsløsning. Du logger på med NemID.

  Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på www.naevneneshus.dk.

  Klagen sendes gennem Klageportalen til Næstved Kommune. Næstved Kommune videresender herefter klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af sagens akter.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det.

  Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

  Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt, inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort eller efter endelig klageafgørelse.