Skip to main content

Tilladelse til indvinding af grundvand på Skyttemarksvej 192

Næstved kommune har den 12.1.2021 meddelt indvindingstilladelse til indvinding af 350m2 grundvand til Depot Rønnebæk Fredsskov.

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Depot Rønnebæk Fredskov til at indvinde optil 350 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.445. Vandet skal anvendes til husholdningsbrug samt vask af materiel på ejendommen Skyttemarksvej 192, 4700 Næstved.

  Læs afgørelsen på linket herunder:

  Indvindingstilladelse til Skyttemarksvej 192, 4700 Næstved

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse  ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Se VVM- screeningsskema og læs afgørelsen om ikke VVM på linket herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt på Skyttemarksvej 192

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21  i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 973 af den 25.06.2020 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 09.02.2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

  Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en fortsat indvinding på optil 350 m3 grundvand pr. år, fra boring med DGU nr. 221.445 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.