Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til at etablere en multibane ved Tybjerg Privatskole

Næstved Kommune har den 15.juli 2021 meddelt landzonetilladelse til at etablere en multibane på Tybjerg Bygade 3, 4160 Herlufmagle.

Indhold

  Læs afgørelsen til Tybjerg Bygade 3, 4160 Herlufmagle herunder:

  Afgørelse om landzonetilladelse til at etablere en 8 meter x 12 meter multibane ved Tybjerg Privatskole.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er senest 13. august 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)