Tilladelse til udlægning af gydegrus samt udvidelse af sandfang i Ellebækken

Næstved Kommune har godkendt et projekt i Ellebæk, hvor der skal udlægges gydegrus og skjulesten. Projektets formål er at forbedre forholdene for især ørred og bidrage til målopfyldelse i vandløbet.

19. jun 2020

Indhold

  Næstved Kommune har godkendt et projekt i Ellebæk, hvor der skal udlægges gydegrus og skjulesten. Projektets formål er at forbedre forholdene for især ørred og bidrage til målopfyldelse i vandløbet.

  Hvis du ønsker at høre nærmere om projektet, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller email vandloeb@naestved.dk. Du kan også læse afgørelsen nedenfor.

  Tilladelse til udlægning af gydegrus og sten samt udvidelse af eksisterende sandfang i Ellebæk, st. 644-1350 m.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 17. juli 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)