Skip to main content

Tillæg 10 til spildevandsplanen - offentlig høring samt miljøscreening

Næstved Byråd har den 24.11.2020 vedtaget at sende forslag til tillæg 10 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 i høring.

Indhold

  Tillæg 10 til spildevandsplanen

  Formålet med forslag til tillægget er at skabe det planmæssige grundlag for, at separatkloakeringen af Hjulebæk kan gennemføres, at rensekravet i 3 områder (Fladsåen, Nr. Tvede og Køng Kanal) og på en række enkeltejendomme kan ændres, samt at NK-Spildevand A/S kan oprette nyt overløb til Gl. Susåarm ved Askevænget.

  Miljøscreening

  Miljøscreeningen af forslaget belyser de miljømæssige konsekvenser ved projektet og viser, at der ikke skal foretages miljøvurdering.

  Forslag til tillægget kan ses ved at klikke her

  8 ugers offentlig høring

  Forslaget er fremlagt fra den 01.12.2020 til den 26.01.2021 i offentlig høring. Derefter vil Byrådet tage stilling til eventuelt indkomne synspunkter og ændringsforslag.

  Hvis du har synspunkter, bemærkninger eller ændringsforslag til tillægget, skal du sende dem til Center for Plan og Miljø senest den 26.01.2021. Du kan sende dem på mail til spildevand@naestved.dk eller med post til Center for Plan og Miljø, Team Byg, Miljø og Affald, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mærket med ”Tillæg 10 til spildevandsplanen”.

  Miljøscreening

  Næstved Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at tillæg 10 til spildevandsplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at tillægget ikke kræver miljøvurdering er truffet, da tillægget vurderes ikke at vil få en væsentlig indvirkning på vandmiljøet, Natura 2000 områder eller Bilag IV dyre- og plantearter.

  Miljøscreeningen kan ses ved at klikke her

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som du finder på
  www.naevneneshus.dk. Klagefristen er den 29.12.2020. Yderligere oplysninger om klageregler, herunder gebyrordning, kan findes på www.naevneneshus.dk.