Tillæg 9 til spildevandsplanen - offentlig høring samt miljøscreening

Næstved Byråd har den 25.02.2020 vedtaget forslag til Tillæg 9 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022.

02. mar 2020
Vandløb

Indhold

  Tillæg 9 til spildevandsplanen

  Formålet med forslag til tillægget er at skabe det planmæssige grundlag for etablering af en ny spildevandsledning langs Gl. Susåarm fra Jacobshavn til NK-Spildevands ledningsanlæg ved Rønnebækken.

  Når ledningen er etableret, vil overløbene ved Jacobshavn kunne reduceres væsentligt både stofmæssigt og antalsmæssigt og helt kunne undgås ved Stikvej.

  Ekspropriation, arealafståelse m.v.

  Ejendomme, der vil kunne blive berørt af projektet, er oplistet i bilag 1 i tillægget.

  Klik her for at se Forslag til Tillæg 9

  8 ugers offentlig høring

  Forslaget er fremlagt fra den 03.03.2020 til den 28.04.2020 i offentlig høring. Derefter vil Byrådet tage stilling til eventuelt indkomne synspunkter og ændringsforslag.

  Hvis du har synspunkter, bemærkninger eller ændringsforslag til tillægget, skal du sende dem til Center for Plan og Miljø senest den 28. april 2020. Du kan sende dem på mail til spildevand@naestved.dk eller med post til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mærket med ”Tillæg 9 til spildevandsplanen”.

  Miljøscreening

  Miljøscreeningen af forslaget belyser de miljømæssige konsekvenser ved projektet.

  Næstved Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at Tillæg 9 til spildevandsplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om, at tillægget ikke kræver miljøvurdering er truffet, da tillægget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på vandmiljøet, Natura 2000-områder eller Bilag IV-arter.

  Klik her for at se miljøscreeningen

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er den 31. marts 2020.

  Yderligere oplysninger om klageregler, herunder gebyrordning, kan findes på www.naevneneshus.dk.