Tillæg til miljøgodkendelse på Tulvej 5

Næstved Kommune har den 15.4.2020 meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til udvidelse af malkekvægbesætningen på Tulvej 5, 4700 Næstved.

15. apr 2020
fodring af køer i stald

Indhold

  Ejer af ejendommen, Richard Tersteeg har ansøgt om tillæg til ejendommens miljøgodkendelse. Der er i dette tillæg ansøgt om en forlængelse af den eksisterende kostald, samt etablering af en ny stald nord for kostalden og syd for den eksisterende ensilageplads. Derudover ønsker ansøger at lovliggøre de indrettede kalvehytter i halmladen. Det samlede produktionsareal på ejendommen bliver udvidet fra 1.862 m² til 2.657 m². I den eksisterende stald vil der blive ændret ved gulvtypen og i den nye stald vil der blive etableret en afdeling med dybstrøelse, samt en afdeling med sengestald med spalter.

  Næstved Kommune har stillet vilkår til udvidelsen og øvrige ændringer og meddeler på baggrund heraf godkendelse til det ansøgte. Læs afgørelsen på linket herunder:

  Afgørelse om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse på Tulvej 5

  Klagevejledning

  Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 13.maj 2020.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder er gebyret 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)