Tillæg til miljøtilladelse til ændret placering af gyllebeholderen på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø

Næstved Kommune har den 24.3.2020 meddelt tillæg til ejendommens miljøtilladelse til ændret placering af gyllebeholderen på husdyrbruget på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø.

24. mar 2020

Ejer har ansøgt om et tillæg til ejendommens miljøtilladelse. Gyllebeholderen er etableret og placeret ca. 65 meter længere mod syd end tilladt i miljøtilladelsen. Der ansøges derfor om lovliggørelse af den eksisterende gyllebeholder.

Ansøgning om tillæg til følgende ændringer:

  • De ansøgte plansiloer opføres ikke og tages ud af projektet.
  • Den nye til- og frakørselsvej med overkørsel til Møllebækvej flyttes lidt længere væk fra jernbanen.

Næstved Kommune har stillet vilkår til ændringerne og meddeler på baggrund heraf tillæg til miljøtilladelse til de ansøgte ændringer.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 21. april 2020.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder er gebyret 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.