Tilrettet forslag til lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven i supplerende høring

Tilrettet forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 6. februar 2020. I forlængelse deraf sendes det tilrettede forslag hermed i 4 ugers høring, da den oprindelige høringsfase medførte udarbejdelse af en miljørapport for miljøvurdering af Lokalplan 100 og Kommuneplantillæg nr. 14.

07. feb 2020

Indhold

  Forslaget til lokalplanen skal sikre, at udviklingen af Rådmandshaven bliver et positivt bidrag til en stærkere og mere levende bymidte. Dette sker ved, at et eksisterende område, som hovedsageligt består af vejanlæg, parkering og grønne overskudsarealer fortættes med bebyggelse.

  Størstedelen af bebyggelsen skal anvendes til beboelse i tråd med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Fuldt udbygget vil området kunne rumme 180 nye boliger.

  Ved Dania skabes der desuden rum for større butikker, som kan understøtte bymidtens handelsliv ved at blive placeret i forlængelse af bymidtens handelsgader.

  Syd for Næstved Kommunes administrationsbygning reserveres et areal til en eventuel senere udvidelse af denne.

  Rettelser til lokalplanforslaget

  Forslag til Lokalplan 100 har tidligere været i høring fra den 23. september 2019 til den 18. november 2019. Høringssvar, som er indkommet i denne høringsfase, blev behandlet af Plan- og Erhvervsudvalget i forbindelse med vedtagelsen af det tilrettede forslag.

  Ændringer til forslaget til lokalplanen er indarbejdet i det nu tilrettede forslag.

  På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i lokalplanen:

  • Tilføjelse af byggeri på 8 etager i visualisering.
  • Tilføjelse af mulighed for sammenbygning af eksisterende bebyggelse og mulig bebyggelse inden for byggefelt A3.
  • Konkretisering af parkeringsmuligheder for Kindhestegade 18-22.
  • Ændring af afsnit om skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje.
  • Neddrosling af højden på mulig bebyggelse i sydlig del af byggefelt A2.
  • Tilretning af krav om saddeltag på mulig bebyggelse inden for byggefelt A3.
  • Fjernelse af mulighed for etablering af erhverv inden for byggefelt A1.
  • Optimering af adgangsforhold til området nord for Dania ved byggefelt A1.
  • Optimering af adgangsforhold til Nellemanns Gaard ved byggefelt A2.
  • Udskiftning af skyggediagrammer.

  På baggrund af den udarbejdede miljørapport er følgende ændringer indarbejdet i lokalplanen:

  • Ny vurdering af planens indvirkning på miljøet, idet der nu er udarbejdet miljørapport.
  • Konkretisering af håndtering af overfladevand inden for område B.
  • Præcisering af håndtering af eventuel jordforurening.

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål at:

  • udlægge lokalplanens område til centerformål
  • sikre et godt bymiljø ved indpasning af ny bebyggelse
  • styrke og udvikle forbindelserne imellem det nye boligområde og bymidten
  • sikre funktionelle trafik- og parkeringsforhold i området
  • nybyggeri, ombygninger og transformationer af bygninger underordner sig bymidtens historiske og arkitektoniske kvaliteter og udføres i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet.
  • sikre områdets rekreative kvaliteter ved at udpege bevaringsværdige træer og placering af nye byrum, der styrker områdets opholdskvaliteter og sikre forbindelse til de eksisterende grønne områder
  • sikre en hensigtsmæssig etapevis udvikling af området.

  Borgermøde

  Der holdes ikke borgermøde, da nærværende tilrettede forslag til Lokalplan 100 indeholder mindre rettelser på baggrund af den tidligere 8 ugers høring.

  4 ugers offentlig høring

  Forslaget er fremlagt fra den 7. februar 2020 til den 6. marts 2020. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

  Klik her for at se forslaget til lokalplanen.

  Forslaget er desuden fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice på Næstved Hovedbibliotek samt biblioteker inden for planområdets nærområde inden for normal åbningstid.

  Dine muligheder

  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Byplan, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 6. marts 2020.

  Miljøvurdering

  Ifølge miljøvurderingsloven - bekendtgørelse nr. 1225 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/10/2018 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med miljøvurderingslovens afsnit II.

  Næstved Kommune har vurderet, at forslag til Lokalplan 100 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.

  Klik her for at se miljørapporten

  Midlertidige retsvirkninger

  For ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplanen, og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.