Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring på husdyrbrug

Næstved Kommune har den 28.1.2022 meddelt en afgørelse om ikke-godkendelsespligt til mindre ændringer på husdyrbruget på Ulstrupvej 26, 4161 Herlufmagle.

Indhold

  Der er meddelt en afgørelse på husdyrbruget på Ulstrupvej 26 om, at det ikke kræver miljøgodkendelse at flytte skorstenen fra det tidligere halmfyr til en placering ved procestank og gødningshus og at forhøje skorstenen med 3 meter, samt at etablerer et udsug fra procestank og gødningshus via skorstenen.

  Der sker ingen udvidelse af produktionsarealet eller dyreholdet i forbindelse med denne afgørelse.

  Nærmere beskrivelse og vurderinger kan læses i afgørelsen herunder:

  Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring til husdyrbruget på Ulstrupvej 26

  Afgørelsen er meddelt efter §16a, stk. 4 i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget. Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til
  kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er senest den 25.2.2022.
  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)