Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering af skovrejsning

Indhold

  Næstved kommune har modtaget en anmeldelse om skovrejsning på Spragelsevej 68

  Kommunen har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage yderligere miljøvurdering (VVM), udarbejde miljøkonsekvensrapporter, på den her anmeldte skovrejsning.

  Kommunen kan samtidig bekræfte at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde.

  Endelig vedhæfter vi kommunens GIS-screeninger/konfliktsøgninger til orientering.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klik her for at læse GIS-screening/konfliktsøgning

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 26.10.2021.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)