Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering af skovrejsning

Indhold

  Næstved kommune har modtaget to anmeldelser om skovrejsninger, der søges tilskud på. De ligger på adresserne: Gambakkevej 12 og Kalbyvej 13 begge 4684 Holmegaard.

  Kommunen har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage yderligere miljøvurdering (VVM), udarbejde miljøkonsekvensrapporter, på de her anmeldte skovrejsninger, hvilket vi annoncerer i dag.

  Kommunen kan samtidig bekræfte at skovrejsningerne ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde.

  Endelig vedhæfter vi kommunens GIS-screeninger/konfliktsøgninger til orientering.

  Klik her for at læse afgørelserne:

  Gambakkevej 12

  Kalbyvej 13

  Klik her for at læse Gis-screeninger / konfliktsøgninger:

  Gambakkevej 12

  Kalbyvej 13

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 26.10.2021.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)