Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke miljøvurdering - Mere liv i Susåen

Næstved, Sorø, Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af reguleringsprojekt i Øvre Suså - "Mere liv i Susåen"

Indhold

  Reguleringsprojektet er indsatser som skal forbedre den fysiske tilstand i vandløbet, og dermed hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i Susåen. Den totale projektstrækning er Øvre Suså mellem Røde Bro og Næsby Bro

  Du kan læse afgørelsen i linket herunder

  Afgørelse om at der ikke skal udføres miljøvurdering af reguleringsprojekt i Øvre Suså - "Mere liv i Susåen"

   

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 30. juli 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk 

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)