Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke miljøvurdering - Sørupvej 26, 4684 Holmegaard

Afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) beholder til afgasset biomasse på matrikel 2a, Sørup By, Toksværd beliggende Sørupvej 26, 4684 Holmegaard

Indhold

  Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 1976 af 27/10/2021). Vores konklusion er, at den ansøgte beholder til afgasset biomasse ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse).

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 11.11.2022.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)