Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke miljøvurdering ved Stenlængegård

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af skovrejsningsprojekt

Indhold

  Næstved kommunes Team Plan og Geodata har modtaget en anmeldelse om skovrejsning ved Stenlængegårdsvej, vest for Ring Øst. Team Plan og Geodata har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på den anmeldte skovrejsning og udarbejde miljøkonsekvensrapport.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Enhver med retlig interesse kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt. Klagefristen er på 4 uger, og en klage skal være indgivet senest den 16. december 2022.

  Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)