Gå til hovedindhold

Ny miljøgodkendelse til Ragn-Sells Danmark A/S

Næstved Kommune meddeler godkendelse til eksisterende og udvidelse af aktiviteterne på genbrugsanlægget Ragn-Sells Danmark A/S, Maglemølle 46, 4700 Næstved og vurderer at ændringerne ikke er VVM-pligtig.

Indhold

  Næstved Kommune giver en samlet og revideret miljøgodkendelse til eksisterende aktiviteter og udvidelse af aktiviteterne på genbrugsanlægget, Ragn-Sells Danmark A/S, Maglemølle 46 m.fl., 4700 Næstved.

  Med denne miljøgodkendelse er virksomhedens hidtidige godkendelser revideret:

  • Miljøgodkendelse af 6. marts 2012, Ragn-Sells Danmark A/S, Genbrugsanlæg
  • Justering af miljøgodkendelse af 6. juni 2013 til øget affaldsoplag
  • Justering af miljøgodkendelse af 4. marts 2016 til modtagelse af flere affaldstyper
  • Justering af miljøgodkendelse af 18. juli 2016 til modtagelse af gipsaffald

  Hovedaktivitet er K212 (midlertidigt oplag af affald og elektronisk affald) med biaktivitet K203 (midlertidigt oplag af farligt affald). I samme forbindelse har Næstved Kommune revideret vilkår i de eksisterende miljøgodkendelser.

  Genbrugsanlægget har til huse på lejet lokalitet og aktiviteterne udvides på udendørs oplagsplads, der blev etableret i 2017 samt indendørs i eksisterende bygninger. I forbindelse med de udvidede aktiviteter er der indgået lejemål af udendørs oplagsplads og af flere halafsnit i eksisterende bygninger.

  Virksomhedens samlede areal udvides dermed fra ca. 8.600 m2 til ca. 16.000 m2. Den udendørs oplagsplads ved kontorbygningen bidrager med en udvidelse på 5.500 m2. Arealet indendørs i eksisterende bygninger udvides fra 5.600 m2 til 7.665 m2. Virksomhedens oplagsplads, 3.000 m2, på havnearealet (del af matrikel 8c og 8i) udvides ikke. Pladsen har tidligere været anvendt til oplag af trykimprægneret træ. Der ønskes fremadrettet oplag af sorteret glas eller andre fraktioner af ikke-farligt affald til genbrug eller nyttiggørelse.

  I forbindelse med ansøgning om udvidelse af aktiviteterne er Ragn-Sells Danmark A/S og Næstved Kommune blevet enige om at revidere virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra 2012 samt 3 ændringstillæg fra 2013 og 2016. Dermed opnås der bedre sammenhæng og tilpasning til nuværende lovgivning.

  Afgørelsen om revurdering af miljøgodkendelsen kan læses på linket herunder:

  Afgørelse om miljøgodkendelse af den 20.10.2021 til Ragn-Sells Danmark A/S

  Du kan også læse ophørte miljøgodkendelse fra 6.8.2012, hvor vilkår i den nye godkendelse er overført eller ophævet på linket herunder:

  Ophørt godkendelse fra 6.8.2012

  Vi har i forbindelse med miljøgodkendelsen vurderet at ændringerne ikke er VVM-pligtige og derfor bliver der ikke foretaget en yderligere miljøvurdering eller udarbejdet en miljøkonsekvensrapport på udvidelsen af genbrugsanlægget. Dette er en særskilt afgørelse, som du kan finde på naestved.dk

  Klagevejledninger

  Miljøgodkendelse er meddelt efter § 33 samt §41 i miljøbeskyttelsesloven og kan i henhold til § 91 blive påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Overførte vilkår kan påklages, hvis man mener at de burde have været revideret. Klagen skal sendes gennem Nævnets klageportal og være indgivet senest 17.11.2021. Der er adgang til klageportalen gennem Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk hvor du kan få vejledning til at starte din klage.

  Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. Du kan få vejledning på www.domstol.dk 

  Læs afgørelse om ikke-VVM pligt på Ragn-Sells

  Afgørelse om ikke-VVM pligt til Ragn-Sells Danmark A/S

  Næstved Kommune meddeler afgørelse om at de ansøgte ændringer og udvidelse af aktiviteterne på genbrugsanlægget Ragn-Sells Danmark A/S, Maglemølle 46, 4700 Næstved ikke er VVM-pligtige.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)