Gå til hovedindhold

Afgørelse om afslag på miljøansøgning på Strandbakken 1

Næstved Kommune har den 10.august 2021 meddelt afslag på ansøgning om ændring i ægproduktionen på Strandbakken 1, 4736 Karrebæksminde, da lugtpåvirkningen ikke kan blive overholdt.

Indhold

  GN Triova Aps har ønsket at ændre den lovlige produktion på Strandbakken 1, 4736 Karrebæksminde fra burhøns til skrabehøns. Da lugtgenekriteriet ikke kan blive overholdt, har ansøger anmodet Næstved Kommune om at fravige kriteriet. Næstved Kommune har i forbindelse med sagen anmodet ansøger om at tilpasse ansøgningen, for ikke at fravige kriteriet.

  Ansøger har i stedet fastholdt ansøgningen og derfor meddeler Næstved Kommune afslag på det ansøgte.

  Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Afslag på miljøtilladelse til ændring af ægproduktionen på Strandbakken 1.

  Afgørelsen om afslag er meddelt efter §16b i Husdyrbrugloven og meddelt til ejer.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, det vil sige senest den 7.9.2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)