Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af aflysning af Lokalplan L.Z.3

Plan- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2021 (sag nr. 67) at godkende, at forslag til aflysning af lokalplan L.Z.3 for en kursusvirksomhed ved Nygårdevej, Herlufmagle blev sendt 4 ugers offentlig høring. I høringsperioden kom der ingen høringssvar.

Indhold

  Planen svarer til det forslag til aflysning af lokalplanen som har været sendt i høring.
  Den politiske behandling af sagen kan ses her:

  Baggrund
  Ved Nygårdevej i Herlufmagle ligger en række eksisterende bygninger, der tidligere har været anvendt til møder, kursus- og kongresformål for Rigssalsforeningen for Sjælland og Øerne (Jehovas Vidner) samt boligformål for bestyrer og parkeringsplads.

  Formål med aflysning af lokalplanen
  Med en aflysning af lokalplan L.Z.3 skabes mulighed for, at ejendommen kan anvendes til formål, som f.eks. privat skole med tilknyttet bosted og kursus- og foredragsvirksomhed, der reguleres af planlovens landzonebestemmelser

  Retsvirkninger
  Aflysning af lokalplan L.Z.3 vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside.

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside .

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)