Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15

Byrådet, Næstved Kommune, har d. 31.10.2022 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15

Indhold

  Baggrund

  Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne det gamle mejeri i Brandtsgade til attraktive boliger, samtidig med stedets historie og kvaliteter sikres for eftertiden.

  Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15. Tillægget omfatter en del af rammeområde 1.1 BE9.2.1 – Indre Vordingborgvej – Brandtsgade og udgøres alene af matr. nr. 192 dg, Næstved Byjorder.

  Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at øge den mulige bygningshøjde fra 8,5 meter til 12 meter, så der kan bygges en ekstra etage på den eksisterende mejeribygning, dels så der kan opføres ny bebyggelse på ejendommen. Samtidig øges bebyggelsesprocenten fra 40 til 90.

   

  Formålet med lokalplanen

  • at udlægge den tidligere fabriksbygning med tilhørende sidebygninger til boliger
  • at sikre bevarelse af de eksisterende, væsentlige arkitektoniske karaktertræk inden for lokalplanområdet
  • at sikre at ny bebyggelse tilpasses bevaringsværdierne inden for området, samtidig med at der sker en tilpasning til omgivelserne uden for lokalplanområdet, fx ved at fastsætte bestemmelser om placering og udformning af en ny bygning mod Brandsgade.
  • at sikre at der etableres et grønt anlæg mod Brandtsgade, som tilfører gaderummet kvalitet
  • at sikre at der fortsat er en mur i røde sten mod Brandtsgade.

    

  Ændringer til kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse

  Der er kun lavet mindre opsætningsmæssige justeringer af Kommuneplantillæg nr. 2 i forhold til det forslag til kommuneplantillægget, som har været i offentlig høring.

  Kommuneplantillægget kan ses ved at klikke her.

   

  Ændringer til lokalplanen ved den endelige vedtagelse

  Efter den offentlige høring er følgende ændringer indarbejdet i Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15:

  Mejeribygningen:

  • Værnet skal trækkes minimum 2 meter tilbage fra bygningens kant på udvalgte steder - § 7.2
  • Mure på den nye øverste etage på bygningen må også fremstå pudsede i lyse grå nuancer - § 8.1

  Garagehuset:

  • Der må ikke placeres vinduer i bygningens østvendte facade mod naboen (Brandtsgade 17) - § 8.15
  • Værn på terrassen mod Brandtsgade skal være trukket minimum 1 meter tilbage fra bygningens facade mod Brandtsgade - § 7.2
  • Byggefeltet for Garagehuset opdeles i to, og den maksimale bygningshøjde nedjusteres fra 8,5 meter til 7,5 meter for begge byggefelter - § 7.4

  Porthuset:

  • Porthuset reduceres med én etage med mulighed for etablering af tagterrasse, taghus og pergola på taget - § 7.5
  • Byggefeltet for Porthuset udvides fra 8,5 x 9,5 meter til 9 x 10,5 meter, hvilket betyder, at byggefeltet nu placeres 3 meter fra Brandtsgade, hvor det før var trukket rykkes 3,7 m tilbage - § 7.1 og Kortbilag 2 og 3
  • Der må ikke placeres vinduer i bygningens vestvendte facade mod Brandtsgade 11 - § 8.15
  • En eventuel tagterrasse skal trækkes væk fra naboen mod vest, så man ikke kan gøre ophold helt ude ved kanten af taget - § 7.2

  Opholdsarealer:

  • Hegning internt i området, konkret mellem porthusets "baghave" og gårdhaven, muliggøres med krav om, at hegnene ikke må være højere end 1,4 meter - § 9.2.

  Adgangsforhold:

  • Den nuværende tinglyste færdselsret til både matrikel nr. 192p (lægehuset Ostenfeldtsvej 5) og matrikel 192ez (boligerne Ostenfeldtsvej 3) tilføjes i redegørelsen og tegnes ind på kortbilag 2 og 3.

  Skyggediagram og illustrationer:

  • Opdaterede skyggestudier og illustrationer

   

  Det endelige forslag til lokalplanen er i øvrigt også opsætnings- og indholdsmæssigt opdateret.

  Lokalplanen kan ses ved at klikke her.

   

  Retsvirkninger

  Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Plandata hjemmeside (link til hjemmesiden),

   

  Klagevejledning

  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages

  over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over

  hensigten med lokalplanen.

  Klagen skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen, som kan findes ved at klikke her.

  Klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter

  offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside ved at klikke her.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)