Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 samt Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup

Næstved Byråd har d. 29.03.2022 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr.4 samt Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup.

Indhold

  Formål med lokalplanen
  • at skabe et boligområde der indpasser sig i den omkringliggende bys typologi af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.
  • at sikre at bebyggelsen opføres i naturmaterialer, der sikrer bebyggelsens arkitektoniske kvalitet over tid.
  • at sikre en funktionel afvikling af trafikken i området.


  Ændringer til lokalplanen ved den endelige vedtagelse
  • §4.3 Stien udlægges i en bredde af mindst 1,5 m
  • §8.4 Bygninger inden for delområde II, skal have ydermure i blank teglmur
  • §12.1 Der etableres en grundejerforening alene for delområde II
  • Kortbilag 1. Delområdeafgrænsningen ændres
  • Kortbilag 2. Stiforbindelsens forløb ændres

  Kommuneplantillæg nr.4 kan SES HER
  Lokalplan 112 kan SES HER

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler