Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 127

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 127, er vedtaget af Byrådet den 28.06.2022.

Indhold

  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Lokalplanen har på baggrund af den offentlige høring undergået en række rettelser, med henblik på at skærpe lokalplanens bestemmelser og gøre den mere restriktiv – bl.a. med henblik på at sikre nabohensyn.

  Den politiske sag (sag nr. 169), inkl. bilag og rettelsesblad kan ses her: https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=1f931f3f-7208-4dfd-9d91-479957796767

  Baggrund og formål
  Næstved Kommune har udarbejdet Lokalplan 127 for boliger ved Parkvej. Området er beliggende på hjørnet mellem Parkvej, Rolighedsvej og Grønlandsvej, overfor Sct. Jørgens Park. Lokalplanen giver mulighed for, at området bebygges med etageboliger, med en bebyggelsesprocent på op til 70%.

  Lokalplanen har til formål:

  o at give mulighed for, at opføre etageboliger i tre til fire etager

  o at fastlægge retningslinjer, der sikrer at byggeriet fremstår med en god arkitektonisk- og materialemæssig kvalitet i et godt samspil med de omkringliggende områder.

  o at sikre at byggeri til alle sekundære funktioner, bortset fra cykelskure og affaldsdepoter, ikke placeres på terræn, men integreres i bebyggelsen.

  o at sikre funktionelle adgangs- og parkeringsforhold.

  o at sikre bevaring at et træ centralt i bebyggelsen.


  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden blev der holdt borgermøde den 17.03.2022 kl. 16:30-18:00 i Rådmandshaven nr. 20, mødelokale 2.

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget har været fremlagt fra den 03.03.2022 til den 28.04.2022.

  Retsvirkninger
  Lokalplan 127 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, plandata.dk https://dokument.plandata.dk/20_10985182_1656668581565.pdf

  Kommuneplantillæg nr. 7 er nu gældende for anvendelse af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, plandata.dk https://dokument.plandata.dk/12_10985186_1656672198345.pdf

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)