Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 142 For et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup

Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 142 For et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup er vedtaget af Byrådet den 30. august 2022.

Indhold

  Lokalplan 142 kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_11016453_1662034418331.pdf

  Kommuneplantillæg nr. 8 ses her:
  https://dokument.plandata.dk/12_11016458_1662035460121.pdf

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget har været fremlagt fra den 31. marts 2022 til den 27. maj 2022.

  Behandling af høringssvar
  Der er i høringsperioden indkommet 20 høringssvar til planforslagene. På baggrund af høringssvarene er der i forbindelse med den endelige vedtagelse foretaget ændringer, som fremgår af den politiske sag, som kan ses her: https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=c6119488-8a49-41db-ba71-ddf57e9d378b&punktid=257cc91e-03af-4257-aaa4-e0de9a0dad1

  Formål

  Kommuneplantillægget har til formål:

  • at give mulighed for bebyggelse og anlæg til DSB-værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner.

  Lokalplanen har til formål:

  • at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål til DSB´s værkstedsfaciliteter med til hørende funktioner

  • at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne

  • at sikre tilkørselsforhold til området fra Fladsågårdsvej

  • at sikre at ny bebyggelses udformning og disponering sker med henblik på
  indpasning i landskabet

  • at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone

  • at give mulighed for at nedrive bevaringsværdig bebyggelse inden for området.


  Miljøvurdering
  Forslag til Lokalplan 142 og forslag kommuneplantillæg nr. 8 er blevet miljøvurderet.
  Miljøvurderingen er beskrevet i en miljørapport, som kan ses via følgende link:
  https://dagsordener.naestved.dk/vis/pdf/bilag/5fb6dfc3-cccd-4038-9891-1b9e021d70b6/?redirectDirectlyToPdf=false

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, som kan ses via følgende link: https://dagsordener.naestved.dk/vis/pdf/bilag/ee3fa534-3074-40a7-b671-5aa008693a15/?redirectDirectlyToPdf=false


  Retsvirkninger
  Lokalplan 142 er nu gældende for anvendelsen af området, og er offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, plandata.dk https://dokument.plandata.dk/20_11016453_1662034418331.pdf
  Kommuneplantillæg nr. 8 er nu gældende for anvendelse af området, og er offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, plandata.dk https://dokument.plandata.dk/12_11016458_1662035460121.pdf

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens og kommuneplantillæggets offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)