Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Lokalplan 083.2

Forslag til Lokalplan 083.2 for bykvarter, sportsaktivitet og offentlige formål i Stenlængegård, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 14.06.2021.

Indhold

  Ændringer ved den endelige vedtagelse

  Planen svarer til det forslag til lokalplanen som har været sendt i høring.

  Den politiske behandling af sagen kan ses her.

   

  Baggrund

  Næstved Kommune har i 2020 vedtaget en Rammelokalplan for hele Stenlængegårdområdet. Rammelokalplanen fastsætter den overordnede udvikling, og Lokalplan 083.2 er udarbejdet med afsæt i netop Rammelokalplan 083.

   

  Formål med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål:

  • at give mulighed for realisering af en ny skole, daginstitution, sportsfaciliteter og bykvarter i Stenlængegård,
  • at udvikle området med afsæt i landskabet som strukturerende element,
  • at fastsætte rammer for byggemodning, terrænregulering og indpasning af overskudsjord,
  • at fastsætte principper for håndtering af regnvand,
  • at fastsætte arkitektoniske principper der skal sikre områdets kvalitet, udtryk og identitet, både for bebyggelse, offentlige byrum og beplantning,
  • at sikre, at gårdbebyggelsen disponeres omkring et centralt gårdrum som skal beplantes og indrettes til fælles formål,
  • at sikre mulighed for realisering af Næstveds nye svømmehal, med tilhørende ankomst- og udearealer,
  • at disponere veje, stier og parkering så disse tilgodeser de specifikke behov indenfor det enkelte delområde,

  Lokalplan 083.2 kan ses her.

   

  Retsvirkninger

  Lokalplan 083.2 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside.

   

  Klagevejledning

  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

   

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

   

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

   

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside, .