Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Lokalplan 104 for Boligområde ved Glumsø Sø

Næstved Byråd har d. 21.09.2021 endeligt vedtaget Lokalplan 104 for Boligområde ved Glumsø Sø

Indhold

  Formål med lokalplanen

  • At muliggøre etablering af et boligområde med tæt/lav, åben/lav bebyggelse samt etageboligbebyggelse.

  • At sikre etablering af fælles grønt opholdsareal.

  • At muliggøre landskabelig bearbejdning.

  • At sikre offentlig adgang til fælles grønne opholdsarealer.

  • At muliggøre etablering af tekniske anlæg til håndtering af regnvand.

  • At sikre hensigtsmæssig vejbetjening samt internt stisystem.

  • At sikre etablering af grundejerforeninger/ejerforeninger.


  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Planen svarer med mindre justeringer til det tidligere udsendte forslag.

  Lokalplan 104 kan SES HER

  Retsvirkninger
  Lokalplan 104 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html.

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)