Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Lokalplan 120 for campingpladsen De Hvide Svaner

Plan- og Erhvervsudvalget har på vegne af Næstved Byråd d. 06.12.2021 endeligt vedtaget Lokalplan 120 for campingpladsen De Hvide Svaner

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål, at:

  • give mulighed for etablering af flere campinghytter
  • give mulighed for udvidelse af servicefaciliteterne på campingpladsen
  • sikre at nybyggeri tilpasses det omgivende kystlandskab

  Ændringer ved den endelige vedtagelse
  Der er ikke ændret i planen fra forslaget til den endelige vedtagelse.

  Retsvirkninger
  Lokalplan 120 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside. Lokalplanen kan ses på følgende link Lokalplan 120 - De Hvide Svaner.

  Klagevejledning
  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)