Gå til hovedindhold
Nyhed

Endelig vedtagelse af Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej og Kommuneplantillæg nr. 16

Byrådet har den 19. december 2023 vedtaget Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej og Kommuneplantillæg nr. 16.

08. feb. 2024

Indhold

  Lokalplanen kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_10983924_1693900605976.pdf
  Kommuneplantillægget kan ses her: https://dokument.plandata.dk/12_11266569_1690281442213.pdf

  Formålet med lokalplanen er bl.a.: 


  •    At åbne mulighed for etablering af administrative funktioner og andre ikke støjende uddannelsesfaciliteter på ejendommen Refsnæsvej 6 i tilknytning til eksisterende skole i lokalplanområdet.
  •    At sikre en hensigtsmæssig vejadgang og parkering til uddannelsesinstitutionen på ejendommene Refsnæsvej 6 og Morsøvej 6.
  •    At sikre hegning mellem uddannelsesinstitutionen, erhvervet og boligerne, så disse anvendelser adskilles fysisk.

  Formål med kommuneplantillægget 
  Kommuneplantillægges formål er at justere afgrænsning af erhvervsområdet 1.3 E18.1, så eksisterende boliger og ejendomme anvendt til offentligt formål overføres til rammeområde udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål 1.3 BE20.4.

  Lokalplanen er gældende nu
  Efter den offentlige bekendtgørelse d. 08. februar 2024 er lokalplanen bindende og der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

  Dine muligheder for at klage
  Du kan klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen. Planklagenævnet skal have modtaget din klage senest fire uger efter offentliggørelsen. Klagefristen udløber derfor den 13. december 2023.
  Du kan klage via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside -  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med MitID.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.  

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)