Gå til hovedindhold

Etablering af minivådområde på Fårupvej 21, 4700 Næstved

Næstved Kommune meddeler d. 13. oktober 2021 landzonetilladelse og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Fårupvej 21, 4700 Næstved på den nordlige del af matrikel 2e Hunstrup By, Hammer.

Vandløb

Indhold

  Næstved Kommune har efter miljøvurderingsloven vurderet, at etablering af et minivådområde på den nordlige del af matrikel 2e Hunstrup By, Hammer ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

  Næstved Kommune meddeler samtidig tilladelse efter vandløbsloven og landzonetilladelse efter planloven.

  Afgørelserne fremgår af linkene herunder:

  Landzonetilladelse til at etablere et minivådområde.

  Afgørelse om at etablere et minivådområde ved hovedræn på Fårupvej 21.

  Afgørelse om ikke-VVM pligt til miljøvurdering af minivådområde.


  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk.

  Klagevejledning

  Vandløbsafgørelsen og miljøvurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og landzoneafgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 10. november 2021.

  Det fremgår af lovene, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, dvs. senest den 10. november 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)