Gå til hovedindhold

Etablering af minivådområde ved Trælløsevej, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde ved Trælløsevej, 4160 Herlufmagle.

Indhold

  Vi har efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil give miljøproblemer.

  Du kan hente vores afgørelser som pdf.
  Vandløbsafgørelse (pdf. nyt vindue)
  Landzoneafgørelse (pdf. nyt vindue)
  Screening for miljøvurdering (pdf. nyt vindue)

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk 

  Klagevejledning

  Vandløbsafgørelsen og miljøvurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og landzoneafgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. En klage skal være indgivet senest 4 uger fra annoncering, dvs. senest den 18. april 2022.
  Vandløbsafgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Landzoneafgørelsen kan påklages af alle med retlig interesse i afgørelsen samt visse organisationer og foreninger. Afgørelsen efter miljøvurderingsloven kan påklages af alle med retlig interesse i miljøvurderingen.
  Du klager via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Her finder du det respektive klagenævn og logger ind med NEM-ID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)