Gå til hovedindhold

Forslag til Affaldsplan 2021-2032

Byrådet vedtog 9. november 2021 at sende forslag til affaldsplan 2021-2032 i offentlig høring i otte uger. Planen sendes i høring i henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 5, § 17.

Indhold

  Kort om plan og målsætning

  Forslag til affaldsplan 2021-2032 er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldsplan ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”.  Visionen i den nationale plan er, at affaldssektoren skal omstilles til at være mere klimaneutral i 2030, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere. 

  Forslag til affaldsplan

  Planen vedrører husholdningsaffald fra borgerne og den del af erhvervsaffald, som kommunen har ansvar for. Erhvervene skal fortsat selv sikre og finde løsninger for deres genanvendelige affald efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

  Forslaget til affaldsplanen er opbygget med tre obligatoriske afsnit om kortlægning, målsætning og planlægning. Dertil kommer tre ekstra afsnit omkring klimamæssige konsekvenser, sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer, samt tids- og aktivitetsplan.

  Hvad er nyt i affaldsplanen?

  De nye afgørende ændringer i forhold til tidligere affaldsplaner er:

  • At Kommunen har indarbejdet strømliningen af de 10 affaldstyper som henteordninger for husstandene fra 1.juli 2021. Det er kravet i den statslige affaldsbekendtgørelse, som også indgår i den nationale affaldsplan offentliggjort den 7. juli 2021.
  • Fra 2020 benyttes en ny metode til beregning af genanvendelsesprocenten, der opgøres som reel genanvendelse, når affaldet afleveres til oparbejdningsvirksomheden, og der er fratrukket tab fra bl.a. fejlsorteringer, sorteringsprocesser, omlastninger og kvalitetskrav.
  • Den nationale målsætning for genanvendelsen er på 55% i 2025 og 60% i 2030 for husholdningsaffald og lignende affald.
  • I den nationale affaldsplan er indsat pejlemærke for genanvendelse i 2025 på 50% for husholdningsaffaldet under forudsætning af, at kommunen genanvender 75% af haveaffaldet, og at erhvervene genanvender 55% af den andel af deres affald, som hører under kategorien kommunalt affald.
  • For at nå genanvendelsesmålene forventes optimering af indsamlingsordningerne ved husstandene og genbrugspladser.
  • Planens klimamæssige gevinster ved øget reel genanvendelse er beregnet.
  • Der indføres producentansvarsordning for emballageaffald fra 2025.

  Kommentarer og spørgsmål

  Enhver har ret til at se og kommentere forslaget til affaldsplanen inden for en høringsperiode på otte uger. Affaldsplanen er i offentlig høring til og med den 9. januar 2022.

  Kommentarer og spørgsmål sendes til affald@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Efter høringsperiodens udløb vil en endelig udgave af planen blive forelagt Byrådet til godkendelse. 

  Høringsfrist til og med den 9. januar 2022.

  OBS - Høringsperioden er forlænget med 14 dage til den 23. januar 2022 som følge af kortvarigt systemnedbrud.

  Kontakt

  Affald og Rotter

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver NemID)