Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 109 for 10 sommerhusområder på Enø og i Karrebæksminde

Forslag til Lokalplan 109 er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 25. oktober 2021. I forlængelse deraf sendes forslaget hermed i 9 ugers høring.

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål, at:
  - fastholde områdets anvendelse til sommerhusformål,
  - fastholde områdets arkitektoniske og materialemæssige præg som et traditionelt sommerhusområde,
  - fastholde områdets grønne karakter, der bidrager til de eksisterende landskabelige værdier,
  - bevare de omkringliggende friarealers sammenhængende struktur og fastholde tilgængeligheden til områdets naturområder,
  - bevare eksisterende stiforløb,
  - ophæve dele af de forskelligartede områdeservitutter, der er gældende for områderne i lokalplanen.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 23. november 2021, kl. 16.30 - 18.00 i konferencelokalerne i Karrebæksminde Fjord Feriecenter, Enø Kystvej 55.

  9 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 1. november 2021 til den 3. januar 2022. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk, https://dokument.plandata.dk/20_10907832_1635500285519.pdf

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 3.01.2021.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 29.11.2021.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)