Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 116 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej i Næstved og Kommuneplantillæg nr. 03.

Forslag til Lokalplan 116 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej i Næstved og Kommuneplantillæg nr. 03 er vedtaget af Byrådet den 31.08.2021. I forlængelse deraf sendes forslagene hermed i 8 ugers høring.

Indhold

  Formålet med lokalplanen
  Lokalplanen har til formål, at:
  - At give mulighed for udvikling af området så det eksisterende center kan suppleres med boliger.
  - At sikre et godt miljø ved indpasning af ny bebyggelse samt vedligeholdelse og anvendelse af den eksisterende;
  - At sikre et godt miljø ved at styre anvendelsen af skilte samt anden facadeudsmykning og reklamering;
  - At sikre etablering af brugbare grønne friarealer;
  - At sikre stiforbindelse til det omkringliggende stisystem.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 07. oktober, 2021, fra kl. 16.30 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 06.09.2021 til den 01.11.2021. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

  Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på følgende link fra Plandata.dk;
  - Link til forslag til Lokalplan 116: https://dokument.plandata.dk/20_10884238_1630574636376.pdf
  - Link til forslag til Kommuneplantillæg nr. 03: https://dokument.plandata.dk/12_10884234_1630573578830.pdf

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 01.11.2021.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 04.10.2021.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

   

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)