Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 er vedtaget af Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 14. 08.2023. I den forbindelse sendes forslagene hermed i 8 ugers høring.

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanens formål er, at:

  - åbne mulighed for etablering af administrative funktioner og andre ikke støjende uddannelsesfaciliteter på ejendommen Refsnæsvej 6 i tilknytning til eksisterende skole i lokalplanområdet.
  - sikre en hensigtsmæssig vejadgang og parkering til uddannelsesinstitutionen på ejendommene Refsnæsvej 6 og Morsøvej 6.
  - sikre hegning mellem uddannelsesinstitutionen, erhvervet og boligerne, så disse anvendelser adskilles fysisk.
  - muliggøre mindre udstykninger af eksisterende ejendomme. 
  - muliggøre etablering af administrative funktioner mv. i forbindelse med skoleudvidelse på ejendommen Refsnæsvej 6 
  - forebygge miljøkonflikter mellem eksisterende erhverv og boliger i lokalplanområdet.
  - sikre det grønne plantebælte langs områdets vestlige og nordlige skel.

  Formål med kommuneplantillægget 

  Kommuneplantillægges formål er at justere afgrænsning af erhvervsområdet 1.3 E18.1, så eksisterende boliger og ejendomme anvendt til offentligt formål overføres til rammeområde udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål 1.3 BE20.4.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 21. september kl. 16.30-18.00 på Appenæs Friskole, Refsnæsvej 6 i Næstved.

  8 ugers offentlig høring
  Forslagene er fremlagt fra den 5. september til den 31. oktober. Derefter vil Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget tage stilling til planernes indhold. 

  Forslagene kan ses på Næstved Kommunes Lokalplanportal via dette link: https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=512

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes via Næstved Kommunes lokalplanportal. Du skal blot klikke på det orange felt, som du finder via ovenstående link. Alternativt kan du også sende synspunkter eller ændringsforslag med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Høringsfristen udløber den 31. oktober 2023.

  Miljøvurdering
  Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 973 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/06/2020 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II (miljørapport).

  IKKE MILJØVURDERING
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. 

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 3. oktober 2023.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)