Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Forslag til Lokalplan 130 for Dyssegårdsparken, Næstved

Forslag til Lokalplan 130 for Dyssegårdsparken, Næstved er vedtaget af Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 4. 12.2023. I den forbindelse sendes forslaget i 8 ugers høring.

12. feb. 2024

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanens formål er, at:
  -    Videreføre områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse samt tekniske anlæg.
  -    At give mulighed for, at der kan foretages energirenovering samt mindre til- og ombygning af eksisterende bebyggelse.
  -    At nybyggeri, tilbygninger og udvendige ændringer af bebyggelse fremstår i en arkitektonisk helhed mht. former og materialer og i overensstemmelse med områdets helstøbte arkitektur. 

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 11. marts 2024 kl.16.30-18.00 i Dyssegårdsparkens Fælleshus på adressen Flinteøksen 4 i Næstved.

  8 ugers offentlig høring
  Forslagene er fremlagt fra den 12. februar til den 8. april 2024.  Derefter vil Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget tage stilling til planernes indhold. 

  Forslaget kan ses på Næstved Kommunes Lokalplanportal via dette link: 
  https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=514


  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes via Næstved Kommunes lokalplanportal. Du skal blot klikke på det orange felt, som du finder via ovenstående link. Alternativt kan du også sende synspunkter eller ændringsforslag med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Høringsfristen udløber den 8.april 2024.

  Miljøvurdering
  Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 973 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/06/2020 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II (miljørapport).


  IKKE MILJØVURDERING
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 11. marts 2024.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)