Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til Lokalplan 131 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er vedtaget af byrådet den 22. februar 2022. I forlængelse deraf sendes planforslagene hermed i otte ugers offentlig høring frem til den 28. april 2022.

Indhold

  Formålet med lokalplanen
  Forslaget til lokalplanen vil give mulighed for at omdanne det gamle mejeri, også kaldet Næstved Isfabrik, til attraktive boliger, samtidig med at stedets historie og kvaliteter sikres for eftertiden.

  Omdannelsen vil tage udgangspunkt i stedets ånd og bygge videre på den arkitektur, der primært udgøres af de industrielle, kubiske bygningsformer og de røde teglsten.

  Forslaget til lokalplanen regulerer bebyggelsens omfang og den ydre fremtræden blandt andet ved at fastsætte bevaringsbestemmelser for dele af ejendommen. Desuden sikres, at omdannelsen tilpasses det omkringliggende miljø.

  Den gamle mejeribygning må indrettes til fire boliger med individuelle tagterrasser oven på mejeribygningen. Garagehuset må nedrives og genopføres som en to etager høj bygning til to boliger og med garager i den nederste etage.

  Mod Brandtsgade bliver der mulighed for at opføre et nyt hus, som må indeholde en bolig i tre etager. Dette hus skal understøtte mejeriets arkitektur i kraft af krav om en kubisk udformning og facader i røde teglsten, som de øvrige bygninger på ejendommen. Huset skal dog trækkes så meget tilbage fra den eksisterende røde mur mod Brandtsgade, så der mellem denne mur og det nye hus skabes plads til en have, som tilfører gaderummet en grøn karakter, hvor der nu er parkeringsplads.

  Forslaget til lokalplanen sikrer, at det nye hus sammen med garagehuset og mejeribygningen ikke alene danner en arkitektonisk og visuel helhed omkring det tidligere mejeri, men også trækker referencer til den nuværende varierede arkitektur i Brandtsgade. Det tilbagetrukne byggefelt sikrer samtidig, at skala’en i byrummet respekteres.

  Alt nybyggeri og ændringer af facaderne skal tage udgangspunkt i de materialer, som allerede findes på stedet, nemlig røde teglsten, granitkanter, betonsokler og metalgelændere mv. Herudover er der bestemmelser, som sikrer, at skorstenen ikke må ændres eller fjernes.

  Mejeribygningen må opføres i op til 12 meter, garagebygningen i 8,5 meter og porthuset i 9,5 meter.

  Kommuneplantillæg nr. 2
  Den gældende kommuneplanramme udlægger lokalplanområdet til erhvervsformål og muliggør byggeri i op til 8,5 meter.
  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 ændrer anvendelse til boligformål og giver mulighed for at lokalplanlægge for byggeri i op til 12 meters højde.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 7 april kl. 16.30-18 i Mødelokale 2, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Otte ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 3. marts 2022 til den 28. april 2022. Derefter vil byrådet tage stilling til sagen.

  De to planforslag kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk:
  - Forslag til lokalplan: https://dokument.plandata.dk/20_10983932_1645616230006.pdf
  - Forslag til kommuneplantillæg: https://dokument.plandata.dk/12_10984032_1645775193983.pdf

  Det kan være nødvendigt at kopiere de to links ind i din browser.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til de to forslag, skal de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved senest den 28. april 2022.

  Miljøvurdering
  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)