Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 142 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup samt kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Lokalplan 142 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup samt kommuneplantillæg nr. 8 sendes hermed i høring i 8 uger.

Luftfoto af placering af nyt værksted nær Mogenstrup

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanens formål er:

  • At udlægge området til erhvervsformål til DSB værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner
  • At forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne;
  • At sikre tilkørselsforhold til området fra Fladsågårdsvej;
  • At sikre at ny bebyggelses udformning og disponering sker med henblik på indpasning i landskabet;
  • At overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone;
  • At give mulighed for at nedrive bevaringsværdig bebyggelse inden for området.

   

  Se Lokalplanforslag 142 her: https://dokument.plandata.dk/20_11016453_1648710845099.pdf

  Se Kommuneplantillæg nr. 8 her: https://dokument.plandata.dk/12_11016458_1648714456408.pdf

   

  Borgermøde

  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde torsdag d. 28.04.2022, kl. 17:00-18:30 i Samlingssalen på Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup, Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup.

  8 ugers offentlig høring

  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er fremlagt fra d. 31.03.2022 til d. 27.05.2022. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.

  Dine muligheder

  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden d. 27.05.2022.

  Miljøvurdering

  Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 973 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/06/2020 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II (miljørapport).

  Næstved Kommune har vurderet, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.

  Miljørapporten foreligger som selvstændigt dokument og kan ses via nedenstående link.

  https://dagsordener.naestved.dk/vis/pdf/bilag/ff354a0d-6629-40f8-8bed-fe708239e61e/?redirectDirectlyToPdf=false

  Midlertidige retsvirkninger

  For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler