Gå til hovedindhold

Forslag til Næstvedstrategien 2023-2035 (kommuneplanstrategi for Næstved Kommune)

Forslag til Næstvedstrategien 2023-2035 (kommuneplanstrategi) er vedtaget af Byrådet den 29. august 2023. I den forbindelse sendes forslaget hermed i 8 ugers høring.

Indhold

  Formålet med Næstvedstrategien
  I henhold til planloven skal Byrådet vedtage en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af år 2023. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Byrådets vision besluttet, at den kommende kommuneplanstrategi navngives Næstvedstrategien.

  Forslag til Næstvedstrategien tager afsæt i visionen, hvorved der sker en kobling mellem visionen og kommuneplanstrategi. Retningen i forslag til Næstvedstrategien er dermed fastlagt i et 12-årigt perspektiv.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der to borgermøder. Et fysisk møde, som afholdes torsdag den 28. september kl. 17.00 i Gl. Ridehus på Grønnegade Kasserne og et virtuelt borgermøde, som afholdes tirsdag den 3. oktober, kl. 16.30 via kommunens Facebook og hjemmeside. 

  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 31. august 2023 til den 26. oktober 2023. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen. 

  Der er tale om en ren digital strategi og denne skal derfor ses på nettet. Forslaget til Næstvedstrategien 2023-2035 kan ses på Næstved Kommunes kommuneplanstrategiportal via dette link: https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/ 

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes via Næstved Kommunes kommuneplanstrategiportal. Du skal blot klikke på det orange felt, som du finder via ovenstående link. Alternativt kan du også sende synspunkter eller ændringsforslag med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Høringsfristen udløber den 26. oktober 2023.

  Miljøvurdering
  Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 973 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/06/2020 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II (miljørapport).

  IKKE MILJØVURDERING
  Forslaget til Næstvedstrategien fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, hvorfor det vurderes, at forslaget til Næstvedstrategien ikke fordrer at der udarbejdes en miljøvurdering, jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

  Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. 

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 28. september 2023.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)