Gå til hovedindhold

Godkendelse af etablering af sandfang i Jydebækken

Næstved Kommune har godkendt et projekt i Jydebækken, hvor der skal etableres et sandfang. Projektets formål er at begrænse sandvandring nedstrøms i vandløbet og dermed bidrage til målopfyldelse og bedre afvandingsforhold.

Indhold

  Næstved Kommune har godkendt et projekt i Jydebækken, hvor der skal etableres et sandfang. Projektets formål er at begrænse sandvandring nedstrøms i vandløbet og dermed bidrage til målopfyldelse og bedre afvandingsforhold.

  Hvis du ønsker at høre nærmere om projektet, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller email vandloeb@naestved.dk. Du kan også læse afgørelsen nedenfor.

  Godkendelse af etablering af et sandfang i det offentlige vandløb Jydebækken.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 1. juli 2022.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk