Gå til hovedindhold

Godkendelse og vurdering af ikke-vvm pligt til at etablere betonvirksomhed på Sandvedvej 59b

Næstved Kommune har den 23.9.2022 meddelt miljøgodkendelse til Sandvedvej 59b, 4250 Fuglebjerg til at etablere en betonvirksomhed til nyttiggørelse af affald til produktion af betonelementer.

Forurenet jord

Indhold

  Næstved Kommune har den 23.september 2022 givet miljøgodkendelse til at etablere en betonvirksomhed med nyttiggørelse af ren eller lettere forurenet bygge- og anlægsaffald ved støbning af betonelementer i eksisterende erhvervsbygninger/område på del af matr. nr. 4h, Flemstofte By, Krummerup.

  Afgørelsen kan du læse på linket herunder:

  Afgørelse til Sandvedvej 59b, 4250 Fuglebjerg om etablering af betonvirksomhed med nyttiggørelse af affald

  Næstved Kommune har samtidig truffet afgørelse om at det ansøgte projekt ikke kræver en konkret VVM-redegørelse.

  Afgørelse om ikke-VVM pligt til det ansøgte projekt

   

  Klagevejledning

  Afgørelsen om godkendelse af det ansøgte projekt er truffet efter miljøbeskyttelseslovens §33 og kan ifølge miljøbeskyttelseslovens §91 blive påklaget til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer.

  Afgørelsen om ikke-vvm pligt kan også blive påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige forhold. Det kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderingen rigtigt.

  Klagefristen er den samme for begge afgørelser, som er fire uger. Det vil sige at klagen skal være indgivet senest den 21.10.2022

  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår konkret af afgørelserne. Klagenævnet afgør hvem der konkret er klageberettiget. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID eller MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler