Gå til hovedindhold

Høring af Trafikbestilling 2022 for kollektiv trafik

Teknisk Udvalg og Byrådet skal årligt bestille omfanget af den kollektive transport for det kommende år. Teknisk Udvalg har derfor sendt trafikbestilling 2022 i offentlig høring indtil onsdag d. 1. september 2021 for at modtage borgernes input eller bemærkninger til trafikbestillingen.

Indhold

  Kort fortalt, så anbefaler administrationen ved trafikbestilling 2022 på grund af et forventet årligt mindreforbrug for 2022 på 4,505 mio. kr., at bustrafikken udvides med følgende:

  • Opgradering af 601 til A-bus med 4 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og 2 afgange i timen aften og weekend - anslået årligt tilskudsbehov på 1,3 mio. kr.
  • Opgradering af 602 til 2 afgange i timen på hverdagsaftener efter ca. kl. 19 samt 2 afgange i timen på lørdage, søn- og helligdage - anslået årligt tilskudsbehov på 0,8 mio. kr.
  • Opgradering af 603 til 2 afgange i timen på hverdagsaftener efter ca. kl. 19 samt 2 afgange i timen på lørdage, søn- og helligdage - anslået årligt tilskudsbehov på 1,1 mio. kr.
  • Opgradering af 604 til 1 afgang i timen på lørdage samt søn- og helligdage i tidsrummet ca. kl. 8-19 - anslået årligt tilskudsbehov på 0,5 mio. kr.
  • Opgradering af 605 til 1 afgang i timen på lørdage samt søn- og helligdage i tidsrummet ca. kl. 8-19 - anslået årligt tilskudsbehov på 0,5 mio. kr.

  Udvidelserne vil betyde et øget årligt tilskudsbehov på anslået ca. 4,2 mio. kr.
  I 2022 vil evt. udvidelser kun få halv effekt på budgettet ved opstart i juni 2022.

  Administrationen gør ligeledes opmærksom på en række usikkerheder af betydning for budgettet i 2022, der bl.a. består i:

  1. Hvorvidt den fulde mindreindtægt/merudgift som følge af COVID-19 vil blive kompenseret fuldt ud af staten fra 2022 og frem. (Movia anslår, at der uden statskompensation vil være et coronarelateret mertilskud på ca. 3,63 mio. kr. i Næstved Kommune i 2022).
  2. Om i hvilken grad at passagerantallet på buslinjer og flextur, og dermed passagerindtægterne, vil være påvirket af COVID-19 fra 2023 og frem
  3. Om Movias estimat for drift af bybusser – som elbusser – holder. Movia har estimeret en årlig besparelse på 7,1 mio.kr. Grundet driftsstart i april 2022 forventes besparelsen at udgøre ca. 5 mio. kr. i 2022.
  4. Om udfaldet af Movias igangværende udbud af nuværende 11 skolebusser og skolekørslen vedr., lang og trafikfarlig vej, der udbydes som kommunebusser. Movia har estimeret en besparelse på 3,3 mio. kr., der skal tilfalde Byrådets udviklingspulje til prioritering. Vi kender endnu ikke resultatet af udbuddet, hvorfor der er en ret stor usikkerhed forbundet med disse budgetforudsætninger.

   På trods af ovenstående usikkerheder er det administrationens opfattelse, at der ved trafikbestilling 2022 godt kan blive råd til udvidelser af kørselsomfanget. Administrationen anbefaler dog at en del af det forventede overskud i 2022 og frem reserveres i Trafikpuljen som en buffer til at imødegå evt. senere budgetudfordringer.

  Såfremt der ikke bliver behov for at anvende midlerne i Trafikpuljen til budgetudfordringer, vil beløbet ved næste Trafikbestilling for 2023 kunne anvendes til fornyet prioritering.

  Teknisk Udvalg har på mødet den 9. august 2021 godkendt, at forslag til trafikbestilling 2022 sendes i høring, men besluttet at man ønsker den foreslåede udvidelse reduceret til at omfatte en opgradering af linje 601 samt 603 efter forslag A som beskrevet i sagens bilag 4.

  Vi vil meget gerne modtage dine forslag til ændringer, forbedringer, bemærkninger eller kommentarer til trafikbestillingen.

  Høringsmaterialet er hele dagsordenspunkt 96 ”Godkendelse af forslag til Trafikbestilling 2022 inden høring” inklusiv bilag fra Teknisk Udvalgs møde 09.08.21, som er at finde her:
  Dagsordenspunkt 96
  Vi samler alle inputs og videregiver til Teknisk Udvalg.

  Du kan sende dit høringssvar pr. mail til cte@naestved.dk eller pr. post til Center for Trafik og Ejendomme, Teatergade 8, 4700 Næstved – senest onsdag d. 1. september 2021.

  Kontakt

  Center for Ejendomme

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)