Gå til hovedindhold

Høring om nedlæggelse af vejareal

Hermed udsendes Næstved Kommunes påtænkte afgørelse om nedlæggelse af nogle konkrete offentlige vejarealer øst for Rådmandshaven i høring.

Indhold

  Høring om nedlæggelse af offentlige vejarealer
  Hermed udsendes Næstved Kommunes påtænkte afgørelse om nedlæggelse af nogle konkrete offentlige vejarealer øst for Rådmandshaven i høring. At det er tale om en påtænkt afgørelse betyder, at man har mulighed for at komme med bemærkninger inden der træffes en endelig afgørelse. Evt. bemærkninger skal mærkes med ”Høringssvar Rådmandshaven” og sendes til cte@naestved.dk senest den 6. juni 2021.

  Påtænkt afgørelse
  Næstved Kommune påtænker at træffe afgørelse om at nedlægge de offentlige vejarealer som er vist på kortbilag 1. Der er tale om afgrænsede arealer som er beliggende på hhv. vejlitra 7000d, 7000q og 7000k, begge Næstved Bygrunde. Arealerne skal ikke overgå til privat vej eller privat fællesvej, men derimod nedlægges som vejarealer.

  Den nærværende afgørelse er truffet efter bestemmelserne i § 15 og § 124 i Lov nr. 1520 af den 27. dec. 2014 om offentlige veje.

  Lovforhold
  De konkrete vejarealer som den påtænkte afgørelse omfatter, er offentlige vejarealer og administreres derfor efter bestemmelserne i Lov nr. 1520 af den 27. dec. om offentlige veje (vejloven).

  Af lovens § 124, stk. 1 fremgår, at kommunen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

  Af stk. 2 fremgår, at vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

  Stk. 3. Kommunen kan tidligst træffe endelig beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med vejens nedlæggelse som kommunevej, 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort sin plan herom. Beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen.

  Stk. 4. Opretholdes vejen som privat vej for en enkelt ejendom, pålægger kommunen ejeren af ejendommen at overtage vejarealet.

  Stk. 5. Opretholdes vejen som privat fællesvej, skal kommunen træffe beslutning om, hvem der fremover skal være ejer af vejarealet, og hvilke ejendomme der skal have vejret til vejen. Kommunen skal sørge for tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst til vejarealet.

  Af stk. 6 fremgår, at kommunens påtænkte afgørelse efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysning om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

  Af stk. 7 fremgår, at planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunen kravet, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer afgørelsen for de taksationsmyndighederne, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

  Af § 127, stk. 1 fremgår, at kommunen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

  Stk. 2. Kommunen har ansvaret for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold, i forbindelse med at vejen nedlægges som offentlig vej.

  Stk. 3. Ledningsejere kan ved nedlæggelse af vejarealer kræve, at kommunen lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder udgifterne forbundet hermed.

  Den fulde lovtekst kan findes på www.retsinformation.dk.


  Baggrund og vores vurdering
  Den 28. april 2020 godkendte Næstved Byråd Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven, som kan findes på kommunens hjemmeside www.naestved.dk  og på www.plandata.dk I den anledning blev der gennemført en offentlig høring i perioden 7. februar 2020 – 6. marts 2020.

  Lokalplanens formål er at skabe mulighed for, at der kan opføres et nyt boligkvarter tæt på Næstved Bymidte. Boligkvarteret placeres vest for Rådmandshaven på de parkeringsflader og ubenyttede arealer som findes her. Desuden skabes der mulighed for blandet erhverv og boligbebyggelse, som afslutning på den eksisterende struktur øst for Rådmandshaven. Herved fokuseres der på at styrke og udvikle forbindelserne mellem Susåen og Herlufsholmskoven, det nye boligområde og bymidten. Lokalplanen skal derved sikre grundlaget for at bymidtens kvaliteter og styrker bevares, ligesom der fortsat skal være gode trafikale og parkeringsmæssige forhold.

  Lokalplanen fokuserer på at indpasse ny bebyggelse på en måde, så der skabes et godt og nærværende bymiljø. Desuden skal den nye bebyggelse underordne sig bymidtens historiske og arkitektoniske kvaliteter. Det sikres ved, at den nye bebyggelse udføres i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet, ved at der tages udgangspunkt i den eksisterende bebyggelses struktur og udformning. Samtidig tager lokalplanen også fat i områdets eksisterende rekreative kvaliteter for at styrke opholdskvaliteterne.

  Afslutningsvis har lokalplanen til formål at sørge for, at området udvikles i en rækkefølge, som sikrer at udbygningen af området hænger bedst muligt sammen.

  Som det blandt andet fremgår af lokalplanens kortbilag 4, så er der udlagt nye byggefelter på nogle nuværende offentlige vejarealer. Derfor er det nødvendigt at nedlægge vejarealerne efter bestemmelserne i vejloven for at kunne realisere lokalplanen, og det er denne proces som den nærværende høring er indledningen til. Hensigten er efterfølgende at sælge det nedlagte vejarealer.

  At arealerne fremadrettet skal sælges med henblik på udnyttelse af byggefelterne betyder, at de med den påtænkte nedlæggelse hverken vil overgå til privat fællesvej eller privat vej. Derimod nedlægges de fuldstændigt som vejarealer og ændres således til kommunens private ejendom. Derfor mener vi ikke, at bestemmelserne i vejlovens § 124, stk. 3-5 om ændring af status til privat fællesvej eller privat vej er relevante i forhold til den nærværende sag.

  I forhold til kriterierne i lovens § 124, stk. 2, så kan et vejareal ikke nedlægges fuldstændigt, hvis det er den eneste vejadgang til en ejendom (matrikel) eller nogen af dens lodder. Vejarealet kan heller ikke nedlægges fuldstændigt, hvis det er af vigtighed for en ejendom.

  I den nærværende afgørelse har vi set på begge kriterierne for hver enkelt ejendom. Alle ejendommene vil fortsat have en eller flere vejadgange efter nedlæggelsen. Spørgsmålet om vigtigheden er subjektivt, men vi har efter bedste evne forsøgt at vurdere, hvilke vejadgange har sådan en vigtighed, at de skal bevares.
  En nærmere beskrivelse af vejadgangene kan ses i det vedlagte bilagsnotat.

  Høring
  I overensstemmelse med vejlovens § 124, stk. 6 og 7 er den nærværende høring sendt til de berørte lodsejere samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Bilag
  • Kortbilag 1 – Vejarealer som påtænkes nedlagt.
  • Bilag 2 – Notat om vejadgange.

  Fremadrettet procedure
  Efter at høringsfristen er udløbet vil der blive fremlagt en sag for Byrådet med henblik på en endelig afgørelse om nedlæggelse af vejarealerne. Herefter vil den endelige afgørelse blive sendt til alle som har indgivet et høringssvar sammen med tilhørende klagevejledning.

   

  Kortbilag 1 – Vejarealer som påtænkes nedlagt
  De sorte felter på kortet er de vejarealer som påtænkes nedlagt.