Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af Lokalplan 109 for 10 sommerhusområder på Enø og i Karrebæksminde

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har d. 15.03.2022 endeligt vedtaget Lokalplan 109 for 10 sommerhusområder på Enø og i Karrebæksminde

Kanalen og både i Karrebæksminde

Indhold

  Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har d. 15.03.2022 endeligt vedtaget Lokalplan 109 for 10 sommerhusområder på Enø og i Karrebæksminde


  Formål med lokalplanen

  • at fastholde områdets anvendelse til sommerhusformål,
  • at fastholde områdets arkitektoniske og materialemæssige præg som et traditionelt sommerhusområde,
  • at fastholde områdets grønne karakter, der bidrager til de eksisterende landskabelige værdier,
  • at bevare de omkringliggende friarealers sammenhængende struktur og fastholde tilgængeligheden til områdets naturområder,
  • at bevare eksisterende stiforløb,
  • ophæve dele af de forskelligartede områdeservitutter, der er gældende for områderne i lokalplanen


  Ændringer ved den endelige vedtagelse

  • Der åbnes mulighed for anvendelse af fibercementbrædder med træstruktur inden for lokalplanområdet
  • Detaljerede bestemmelser for vejbelægninger udgår
  • Der muliggøres befæstede indkørsler og parkeringsarealer af hensyn til gangbesværede og ældre.
  • Der muliggøres flere solpaneller på flade tage
  • Restriktioner for glaspartier i hemse lempes


  Lokalplan 109 kan ses ved at klikke her

  Retsvirkninger

  Lokalplan 109 er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens PlanInfo-hjemmeside, https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html.

  Klagevejledning

  I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplanen.

  Du klager via Planklagenævnets klageportal, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside - https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på klageportalen med NemId og klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

  Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
  www.naevneneshus.dk.

   

  Andre relevante artikler