Gå til hovedindhold

Indkaldelse af idéer og forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 i forbindelse med planlægning for "Næstved Isfabrik", Brandtsgade 13-15, 4700 Næstved

Næstved Kommune har igangsat en planlægningsproces med det formål at muliggøre udvikling af den gamle isfabrik på Brandtsgade 13-15, som i dag indeholder liberalt erhverv.

Indhold

  Første skridt i denne proces er denne indkaldelse af offentlighedens idéer og forslag til den kommende planlægning for Indre Vordingborgvej-Brandtsgade, kommuneplanramme 1.1 BE9.2.1, efter planlovens § 23c, så der kan fastsættes en ny kommuneplanramme i Kommuneplan 2021 for Brandtsgade 13-15. Den nye kommuneplanramme vil blive udarbejdet gennem et forslag til kommuneplantillæg, som sammen med et forslag til ny lokalplan for området bl.a. skal sætte rammerne for omdannelse af mejeriet til boliger.

  Idéer og forslag til den videre planlægning kan indsendes frem til den 8. oktober 2021 til: blivhoert@naestved.dk

  Baggrund
  Næstved Kommune har modtaget en anmodning om udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Brandtsgade 13-15. Ejendommen er tidligere mejeri og isfabrik, men benyttes nu til liberalt erhverv og ønskes omdannet til boliger.

  Området
  Brandtsgade 13-15 er en del af Brandtsgadekvarteret, som ligger syd for Næstved Bymidte og er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Det samme er Sortebrødreanlægget med Ostenfeldts Stifltelsen og det grønne parkareal, som ligger lige vest for ejendommen. Selve Brandtsgade er karakteriseret af lave saddeltagsbygninger, som alle er placeret ud til Brandtsgade pånær det tidligere mejeri, som ligger tilbagetrukket på en større grund midt på Brandtsgade.

  Mejeriet blev etableret i 1880´erne - og i 1960´erne blev produktionen omlagt til is og desserter. I 1988 nedlagde man produktionen og omdannede bebyggelsen til erhvervslejemål, som i dag benyttes som kontorfællesskab. Oprindeligt strakte grunden sig til Ostenfeldtsvej nord for Brandtsgade, men i forbindelse med omdannelsen til erhverv blev bygningerne ved Ostenfeldtsvej udmatrikuleret, heraf ”Lægehuset” med lægeklinik. Lægehuset har i dag tinglyst adgang for biler igennem mejeriets grund til deres personaleparkering.

  Mejeret og den tilhørende skorsten har en tydelig og særlig industriel karakter, der også gør, at disse er udpeget med en bevaringsværdi på 4, hvorfor det er vigtigt, at eventuelle ændringer ikke forringer bygningens bevaringsværdi. Mejeribygningen er i 2 etager med kælder og ligger midt på grundens vestlige skel. Bygningen er karakteriseret af større dobbelthøje rum, som tidligere blev brugt til den industrielle samlebåndsproduktion, og som i dag giver spændende muligheder for omdannelse af ejendommen til boliger. Mod grundens østlige skel ligger en lang 1 etagers lagerbygning, som møder Brandtsgade med dets murede gavl helt frem til fortovet.


  Særligt fokus i den videre planlægning
  Der vil i den videre planlægning især blive fokuseret på:
  • At sikre de bevaringsværdier, som i dag findes på stedet.
  • Placeringen/udformningen af en bolig ud mod Brandtsgade, så denne tilpasses området og formidler        overgangen fra bebyggelsen i Brandtsgade til isfabrikken.
  • Eventuelle indbliksgener til naboerne.

  Ny kommuneplanramme
  Et nyt kommuneplantillæg skal sikre muligheden for at Isfabrikken kan omdannes til boliger, hvilket bl.a. vil medføre en højere bebyggelsesprocent end den gældende ramme muliggør. Derfor kan der efter planloven ikke gives tilladelse til det ønskede byggeri i området på nuværende tidspunkt. Næstved Kommune efterlyser derfor idéer og forslag til udviklingen af området og hvilke rammer det er vigtige at få skabt i den kommende proces.

  Ved byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget bliver kommuneplanrammens bestemmelser bindende for byrådet og kommunens administration. Al eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

  Det videre forløb
  Første led i planlægningsprocessen er denne foroffentlighedsfase, som over en periode på 2 uger giver borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsætte idéer og forslag til den kommende planlægning. Indkomne ideer og forslag fra denne fase vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde omkring nyt forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

  Når Byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan, sendes det i mindst otte ugers offentlig høring. Planforslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside. Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder m.fl. vil blive orienteret som anført i planloven. Der vil således i denne forbindelse være mulighed for at komme med yderligere bemærkninger til den konkrete planlægning.

  Indkaldelse af idéer og forslag
  Har du idéer og forslag til bestemmelser om fx fysiske adgangsforhold, bygningers udformning og placering eller andet, der vedrører den kommende planlægning for området?

  Så vil vi gerne høre dem, inden vi går i gang med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg!

  Du kan sende dine idéer og forslag til blivhoert@naestved.dk eller med post til:
  Næstved Kommune
  Center for Plan og Miljø
  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved.

  Dit indlæg skal være skriftligt, og være modtaget af Næstved Kommune senest den 8. oktober 2021.